انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت یازدهم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت یازدهم

موضوع‌ها

 1. 7-چطوز مي توانم بدون افشاء هويت الکليهايي که در زندگيم وجود دارند ، درباره بهبودي خود (1 پاسخ:)
 2. 8-چطور مي توانم با دوستان و همکاران احتمالا علاقمند خود در عين زنده نگه داشتن روح گمن (1 پاسخ:)
 3. 15-گمنامي براي من چه ارزشي دارد ؟ (1 پاسخ:)
 4. 16-حامل پيام بودن و در عين حال گمنامي فردي را در سطح عمومي حفظ کردن ، براي من چه معنا (1 پاسخ:)
 5. 4-من به چه شکل از خدمات اطلاع رساني حمايت مي کنم ؟ (1 پاسخ:)
 6. 6-وقتي در مورد خودم مينويسم و از نام خودم استفاده مي کنم ، آيا از تذکر غير مستقيم اين (1 پاسخ:)
 7. 5-وقتي در رسانه هاي گروهي صحبت مي کنم يا در مورد الانان مطلب مي نويسم ، آيا تقاضا ميک (1 پاسخ:)
 8. 11-آيا تا به حال با تبليغ بيش از حد در مورد الانان ، از جذابيت آن کاسته ام ؟ (1 پاسخ:)
 9. 2-من به عنوان فرد در اين مورد چه مي توانم بکنم ؟ (1 پاسخ:)
 10. 17-آيا بهبودي من براي ديگران جالب توجه است ؟ (1 پاسخ:)
 11. 9-آيا ديگران را به راه جديد زندگي خود جذب مي کنم ، يا آنها را متقاعد مي کنم که تغيير (1 پاسخ:)
 12. 12-چگونه قدمها و سنتها را در تمام جنبه هاي زندگي خود به کار مي بندم ؟ (1 پاسخ:)
 13. 14-آيا سعي دارم ديگران را مجبور به زندگي با روشي کنم که به اعتقاد خودم درست است ؟ چگو (1 پاسخ:)
 14. 10-آیا من آن مرد يا زني هستم که خودم دلم مي خواهد باشم ، يا نه ؟ (1 پاسخ:)
 15. 3-آيا مراقب هستم اسرار اعضاء ديگر را حفظ کنم ؟ (1 پاسخ:)
 16. 13-چگونه از تمام افراد زندگي خود سپاسگزار هستم ؟ (1 پاسخ:)
 17. 1-گروه من چطور مي تواند افراد را از وجود خود آگاه سازد ؟ (1 پاسخ:)