انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول نارانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 16-آخرین باری که کار خوشحال کننده ای انجام دادم چه زمانی بود ؟ ((سئوالاتی در مورد غیر (4 پاسخ‌ها:)
 2. 25-آیا این مساله مرا از مراقبت کردن از خودم باز می دارد ؟ (سئوالاتی در مورد کنترل ) (3 پاسخ‌ها:)
 3. 28-آیا سعی می کنم به جای کار بر روی برنامه معتاد ، روی برنامه خودم کارکنم ؟ سئوالاتی (2 پاسخ‌ها:)
 4. 6-آیا سعی می کردم چیزی را اصلاح کنم به دلیل اینکه نگران یا وحشت زده بودم ؟ (سئوالاتی (3 پاسخ‌ها:)
 5. 18-آیا می پذیرم که اعتیاد یک بیماری است ؟ ((سئوالاتی در مورد علت (4 پاسخ‌ها:)
 6. 27-آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماری غیر قابل درمان اما مهار شدنی است ، اگر معتاد ما (2 پاسخ‌ها:)
 7. 24-آیا اجازه می دهم که هر شخصی یا هر شرایطی زندگی ام را کنترل کتد ؟ (سئوالاتی در مورد (2 پاسخ‌ها:)
 8. 33-آیا احساس می کنم گیر افتاده ام یا راه فراری ندارم و نمی توانم رها کنم ؟ (بخش قطع و (2 پاسخ‌ها:)
 9. 29-آیا احساس دلسوزی یا عشق یا هر دو احساس را نسبت به معتادم دارم ؟ سئوالاتی در مورد م (2 پاسخ‌ها:)
 10. 2-آیا کسانی هستند که من سعی دارم آنها را کنترل کنم ؟ (سئوالاتی در مورد عجز ) (8 پاسخ‌ها:)
 11. 9-من فکر می کنم در زندگی ام کنترل چه چیزی در دست من است؟ (سئوالاتی در مورد عجز ) (4 پاسخ‌ها:)
 12. 4-این هفته چه چیزهایی وجود داشت که من در مقابلشان عاجز بودم ؟ (سئوالاتی در مورد عجز ) (4 پاسخ‌ها:)
 13. 11-آیا چیزهایی که برایم مهم بودند از جمله سرگرمی هاو دوستانم را از دست داده ام ؟ ((سئ (2 پاسخ‌ها:)
 14. 10-آیا بیشتر ساعات بیداری من با نگرانی برای معتاد تلف می شود ؟ ((سئوالاتی در مورد غیر (3 پاسخ‌ها:)
 15. 12-آیا به خاطر معتاد دروغ گفته یا پنهان کاری کرده ام ؟ ((سئوالاتی در مورد غیر قابل اد (3 پاسخ‌ها:)
 16. 1-آیا فکر می کنم چیزی هست که من می توانم بگویم یا انجام دهم تا معتاد را مجبور به قطع (9 پاسخ‌ها:)
 17. 8-آیا این حقیقت را پذیرفته ام که موقعیت هایی در زندگی ام وجود دارد که کنترلی روی آنها (3 پاسخ‌ها:)
 18. 3-آیا سعی می کنم به مردم کمک کنم در حالی که در حقیقت تلاش می کنم تا آنها را کنترل کنم (3 پاسخ‌ها:)
 19. 39-چه فعالیتهایی مرا علاقه مند می کند تا منجر به کمک در رها کردن شود ؟ (1 پاسخ:)
 20. 38-آیا قدم یک به من آن آزادی را می دهد تا کنترل را متوقف و رهایی را امکان پذیر سازد ؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2