انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم نارانان

موضوع‌ها

 1. 7-چه فعالیت ها و کارهایی برای من امید بخش است و به من کمک می کند تا باور کنم که من خو (3 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آیا بعضی از تجربیات گذشته من روی تصورم از یک نیروی برتر ، اثر گذاشته است ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. 10-بهبودی مستلزم صبر و درک است . آیا من انتظار نتایج فوری را دارم ؟(سئوال در مورد باز (3 پاسخ‌ها:)
 4. 11-آیا من می توانم ببینم نیروی برترم مرا به بازگشت سلامت عقلم هدایت می کند ؟ از چه را (4 پاسخ‌ها:)
 5. 9-آیا من باور دارم که نیرویی برتر از من می تواند سلامتی عقل را بازگرداند ؟( سئوال در (2 پاسخ‌ها:)
 6. 8-ایمان برای من چه معنایی دارد؟ (سئوال در مورد ایمان ) (3 پاسخ‌ها:)
 7. 14-چه چیزی مانع این می شود که باور کنم یک نیروی برتر از خودم می تواند سلامت عقل را به (2 پاسخ‌ها:)
 8. 15-قسمتهایی از زندگی ام را لیست می کنم که می خواهم آنها را دوباره از نو بسازم . ( باز (2 پاسخ‌ها:)
 9. 6-آیا من کارهای تکراری را بارها و بارها انجام داده و منتظر نتیجه متفاوت هستم ؟( سئوال (2 پاسخ‌ها:)
 10. 4-چه ترسهایی در من ، اگر باشند ، مانع پذیرفتن یک نیروی برتر می شود ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 11. 12-آیا من باور دارم که امید و ایمان به نیروی برترم باعث بهتر شدن توانایی ام در مقابله (1 پاسخ:)
 12. 13-برای من " رها کن و به خدا بسپار " چه معنایی دارد ؟ ( سئوالاتی در مورد بازگشت دوبار (1 پاسخ:)
 13. 3-آیا بعضی از این تجربیات باعث شک و تردید من نسبت به فطرت عاشق و محافظ نیروی برتر شد (2 پاسخ‌ها:)
 14. 1-تصورکنونی من از یک نیروی برتر چیست ؟ (2 پاسخ‌ها:)