انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم ششم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم ششم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-آیا من تشخیص می دهم که گاهی اوقات نواقص اخلاقی من می توانند ارزشهای وجودی من هم باش (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-من در قدم 4 و 5 خاطرات دردناکی داشتم آیا این خاطرات منجر به یادآوری درد و رنجی شد ک (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آیا من درتغییر خود فقط به اراده خودم تکیه می کنم یا اینکه به کمک نیروی برترم اعتماد (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آیا بجای اینکه خواهان خواسته نیروی برترم در زندگی یا موقعیتهای دیگر باشم به صورت ام (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آیا در حال حاضر نواقص شخصیتی در من وجود دارند که نمی خواهم بر طرف شوند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آیا خواهان تمایل برای آمادگی هستم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آیا من به یک رفتار یا نقص اخلاقی اعتراف کرده و یا برای آن عذر و بهانه می آورم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-آیا شک و شبهه هایی وجود دارد که باعث مداخله در آمادگی من میشود تا نیروی برترم نواق (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آیا من حاضر به اقرار این هستم که تردید ها و کشمکش هایم را به قدرت برترم بسپارم و جو (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آیا معتقدم در درون هر یک از ما شخص با شهامت و با استعدادی وجود دارد که پشت توده ای (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-آیا م باور دارم که قدرت برترم قادر به کنار زدن این ابرهاست ، یا به من یاری می دهد (0 پاسخ‌ها:)