انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 2- از راهنما یا دیگر دوستان الانانی که قدم ششم را کار کرده اند، چه آموخته ام؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
2- از راهنما یا دیگر دوستان الانانی که قدم ششم را کار کرده اند، چه آموخته ام؟
از راهنماودوستان الانانی صبروبردباری وآرامش را آموختم که دراثر کارکرد قدم ششم وحضوراون روحانیت ومعنویت درزندگی چقدر دراونها صداقتشون ٬ شهامتشون تاثیر ژرفی داشته دیدم . از دوستان بهبودی پذیرش وروشن بینی رو دیدم و مشاهده کردم که اونها درکمال صداقت امروز به نقصهای خودشون اقرارمیکنن و شهامت زیادی که لازمه تغییرهستش رو در کارکرد قدمهای قبلی بدست آوردن و اون صبر وعشقی که دراین مسیر از راهنمای خودم بدست آوردم و همراهی خداوند مهربانم دریچه ای رو به دنیا جدید برای من باز کرد ومن تولدی دوباره از خدا واصول برنامه هدیه گرفتم وبابت این تغییر وموج آرامش درزندگیم هرروز به درگاه خداوند سپاس دارم وراهنما ودوستان بهبودیم را از صمیم قلب دوست دارم و جایگاه ویژه ای درزندگی برای من دارن به امید بهبودی روزافزون .

 
اقرار صادقانه، نواقص درونیم و عجز در مقابل آنها ، صبر کردن، سپردن، اعتماد کردن، ایمان به نیروی برتر، شهامت داشتن، امید داشتن، نتیجه را به خدا واگذار کردن، اصول برنامه را در زندگی عملی کردن تصویر: images/smilies/heart.gif