انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 14- چگونه اعتماد کرده و مطمئن هستم که نیروی برترم برای من حضور دارد؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
14- چگونه اعتماد کرده و مطمئن هستم که نیروی برترم برای من حضور دارد؟
 باکمک وهمکاری راهنما واعضای گروهمان وهمینطور کارکردن چهارقدم قبل بخصوص قدم سوم درقدم دوم نوید گرفتم که حمایت میشوم از طرف نیروی برترم درقدم سوم پروسه اعتمادم راتکمیل میکنم ومیخوام که بسپارم ودرقدم ششم که به نظرمن بعد معنوی این قدمها ست من فقط میتونم به خدا بسپارم که نقائصم را برطرف کنه و می آموزم که دعا ونیایش را که باعث زنده شدن روحانیتی است که سالها درزندگیم گم شده میشم واز این طریق به روشن بینی خواهم رسید که باکمک خودش دیگه بانقصهام زندگی نکنم بلکه خصائل زیبای زندگی که دربدو تولد از طرف خدا بهم ارزانی شده بود زندگی کنم عشق بدم و بانگاه مهربانی به همه بنگرم.