انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 16- از اینکه اکنون نیروی برترم را می شناسم چقدر خوشحال هستم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
16- از اینکه اکنون نیروی برترم را می شناسم چقدر خوشحال هستم؟
من از شناخت نیروی برترم بی نهایت خوشحال وسپاسگزارم زیراکه باشناخت او من توانستم خودم را بشناسم وترسهایم رالمس کنم وبه نواقصم پی ببرم وبه آنها اقرارکنم من تونستم حد ومرزهایم را بادیگران بشناسم ورعایت کنم وازهمه مهمترعشق رادوباره وبطورواقعی فرابگیرم بشناسم ولمس کنم .