انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 2ـ چه‌گونه اعتماد من به نیروی برتر می‌تواند به آمادگی من کمک کند؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
2ـ چه‌گونه اعتماد من به نیروی برتر می‌تواند به آمادگی من کمک کند؟
من از تجربه های که در قدم سوم دارم در قدم شش به کار میبرم .قبلا اراده و زندگیم رابه دلیل اینکه خودم نمی توانستم آن را اداره کنم به نیروی برترم سپردم،اکنون نیز آماده می شوم تا نواقص شخصیتم را تسلیم نیروی برترم کنم .چون در گذشته کوشش هایم برای تغییر اراده ام به جایی نرسید .باید برای برطرف شدن نواقصم به نیروی برترم اعتماد کنم وباور کنم آنچه بعد از انجام قدم شش در انتظارم است بهتر از ترسهام و رنجشهام و اضطرابهای روحی که با خود دارم .هر زمان درد تغییر نیافتن از ترس  از تغییر بیشتر شه من دست از لجاجت بر می دارم.