انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: تاریخچه همدان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.مرکز استان: همدان
مساحت : 19547کيلومتر مربع
جمعیت: 1677957 نفـر
شهرهای مهم: اسدآباد و بهار، تویسرکان، رزن، کبودرآهنگ، ملایر، نهاوند، همدان
استان های همسایه از شمال به استان زنجان؛ ازجنوب به استان لرستان؛ از شرق به استان مرکزى و از غرب به استانهاى کردستان و کرمانشاه محدوداست.
جغرافیا: استان همدان در شمال غرب کشـور بين طولـهاى جغرافيـــاى َ48و °47 تا َ28و°49شـرقى و عرضـهاى جغرافيايى َ00و°34 تا َ44و°35 شمالى قرار دارد. اين استان داراى 9 شهرستان، 19شهر، 17بخش و 43 دهستان مى باشد. که ارتفاع آن از سطح دريا، 1749 متر است .

بررسی نظامی استان

با توجه به اينکه استان همدان در غرب کشور واقع شده و از نظر سوقالجيشى نزديکترين راه ارتباطى زمينى بين پايتخت و کشور همسايه عراق مى باشد ،محورهاى مهم استان همدان به چهار دسته ى کلى زير تقسيم مى شود :

1.محور غرب و جنوب غرب

2. محور شمال و شمال غرب

3. محور جنوب و جنوب شرق

4.محور شمال و شمال شرق

دهليز هاى مهم استان با توجه به کوهستانى بودن استان همدان و اکثر شهرستانها از ويژگى خاصى برخوردار مى باشد .اين دهليز ها با توجه به عبور جاده هاى اصلى از داخل آنها داراى اهميت سوق الجيشى مى باشداطلاعات زمین شناسی استان

استان همدان با توپوگرافى نسبتا ناهموار در غرب کشور قرار دارد و از نظر زمين شناسى بخش اعظم گتره ى آن در زون سنندج-سيرجان و نواحى شمالى آن جزو گوشه ى غربى تا جنوب ايران مرکزى محسوب مى گردد . به طور خلاصه اختصاصات زون سنندج – سيرجان به اين قرار است :

1. وجود دگرگرونى پرکامبرين با شدت بالا

2. تشکيل رسوبات تخريبى و سنگ آتشفشانى در دوران پالئو زوييک

3. دگرگونى و تغيير شکل شديد در ترياس ميانى

4. رسوب گذارى شديد کامبرين پيشين و اواخر ژوراسيک

5. کوهزايى در بين ائوسن و اليگوسن

6. زون ايران مرکزى که در منطقه ى همدان گسترش کمترى دارد از ويژگيهاى آن پديده ى پلوتو نيم و متامور فيسم مى باشد . مرکز استان از توده هاى نفوذى( باتوليت ) و سنگهاى دگرگونى و رسوبى تشکيل شده و متعلق به دوران سوم زمين شناسى است