انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 2-آیا حاضریدکه خداوند نواقص اخلاقی را که در لیست نوشته اید برطرف کند؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آیا حاضریدکه خداوند نواقص اخلاقی را که در لیست نوشته اید برطرف کند؟
پاسخ دادن به این سوال مشکل است! من قبل از این که به انجمن بیایم ، به این نتیجه رسیده بودم که خیلی از رفتارها و کارهایی که انجام میدهم درست و نرمال نیست! اما بیماریم را نمی شناختم! و نمیدانستم که کل کارهایم از ریشه و زیر بنا غلط است! به همین دلیل تا زمانی که به انجمن نیامده بودم ، نتوانستم برای خودم کاری بکنم. خوشبختانه با قطع مصرف و شروع کارکرد قدم ، کم کم با بیماری و نواقصم به صورت تجربی و علمی آشنا شدم! انجمن سرنخ را به من داد و من تا آخرش را فهمیدم!

اگر صادقانه بخواهم بگویم ، به این نتیجه رسیده ام که برای من ، راهی بجز انجمن ، برای پاک ماندن و درست زندگی کردن وجود ندارد!

در بدو ورود به انجمن برخی از نواقص من ، یا کلا از بین رفتند و یا این که کم رنگ شدند! به عبارت دیگر بالانس شدند ... اما برخی از نواقص اخلاقیم که کم هم نیستند ، هنوز موجب آزار من هستند. من میخواهم این نواقصم هم ، برطرف شود ، اما متاسفانه؟ هنوز هم ترسهایی دارم که اجازه نمیدهد از برخی از نواقصم دل بکنم! با این که میدانم اینها بدرد من نمیخورند!

فکر میکنم عدم اعتماد و ایمان کافی به نیروی برتر دلیل این نسپردن باشد! من توانستم برخی از افکار و رفتارم را به خدا بسپارم و نتیجه اش هم خیلی خوب بود ، اما فکر میکنم هنوز تا سپردن همه چیز ، خیلی فاصله دارم! هنوز خط قرمزهایی دارم که نمیخواهم دست از کنترل کردن آنها بردارم! به نظر میرسد ، در مورد سپردن این خط قرمزها آمادگی و پذیرش لازم را ندارم!