انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 10-آیا درک و تشویق می شوم ؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
10-آیا درک و تشویق می شوم ؟
امروز سعی میکنم با عملکرد زیبایم مورد تشویق قرارا بگیرم....