انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: موضوع کارگاه :نحوه اطلاع رسانی به معتادان جنسی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
 
بایدها
صحبت کنیم
اعلام نیاز مخاطب
با رفتارمان جادبه باشیم
تغییر در عملکرد
تشکیل کمیته H&I جهت اطلاع رسانی به بیمارستان ها و زندانها
در جریان گذاشتن روانشناسان
رعایت کردن اصول کاربردی
افراد با تجربه
اطلاع رسانی از طریق دیگر NGO ها
گمنامی خود را حفظ کنیم ( شکستن گمنامی)
عشق به تازه وارد
استفاده از افراد هشیار در گروه
داشتن انگیزه درست
اطلاع رسانی شفاف (شفاف سازی) همراه با انسجام، اتحاد، وحدت
از تجربه خودمان استفاده کنیم
ترجیح اصول به شخصیت ها
ابراز محبت
دعا کنیم
کارکردن سنت ها
اطلاع رسانی SA در کلاس های قدم دیگر NGOها
ایجاد کمیته اطلاع رسانی از طریق آن جایگاه های مربوط مثل گرفته غرفه در نمایشگاه ها
خودمان رعایت کنیم
اول رعایت بعد اطلاع رسانی
خودمان زودتر از پیاممان، زودتر نرویم
دادن تجربه در جلسات مثلا پرسش و پاسخ انجمن های دیگر
اطلاع رسانی را به کمیته اطلاع رسانی واگذار کنیم و پیام رسانی را مد نظر بگیریم
اطلاع رسانی از طریق اینترنت
از طریق چاپ تراکت و پخش آن در جلسات و انجمن ها
حمایت گروه هایی که از آنجا آمده ایم
کمک به همدیگر در گروه برای حفظ پاکی و رعایت اصول قدم یک برای جذابیت
بهبودی گروه
نبایدها
نباید اصرار کنیم
تبلیغ نکنیم
در اطلاع رسانی اغراق نکنیم
اطلاعات غلط ندهیم خصوصا در رابطه به قدم ها
دلسوزی نکنیم
حرافی نکنیم و از شاخ و برگ دادن های اضافی دوری کنیم
رعایت اصول اخلاقی و رد نکردن یا تایید مسائل NGOهای دیگر
موقع اطلاع رسانی هدف مشترک را فراموش نکنیم
نترساندن در اطلاع رسانی یا تحریک نکردن