انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: نواع رفتار جنسی -درونی و بیرونی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
۱-درونی نیت
توجه
تصمیم
افکار وخیال بافی۲-بیرونی فاعلیت ومفعولیت
خودارضای
جلب توجه و هنر نمای
پرسه زدن-اینترنت-سی دی وفیلم وچرخ زدن