انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 16· امروز من چگونه تعهد خود به بهبودی را نشان می دهم ؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
· امروز من چگونه تعهد خود به بهبودی را نشان می دهم ؟
طبق اصول انجمن و همراه آن باشم و از آموخته هايم در جهت استفاده در زندگيم و عمل به آنها گام بردارم و با عملکرد درستم و خدمت بدون هيچ چشم داشتی در جهت تعالی حرکت کنم تا وجود متعالی خود را در کنار نیروی برتربیابم.