انجمن بانیان بهبودی
فرم اول: رنجش و كينه‌ها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=10)
+---- انجمن: قدم چهارم NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: فرم اول: رنجش و كينه‌ها (/showthread.php?tid=3670)فرم اول: رنجش و كينه‌ها - GOMNAM - 2014-01-10

1) اسامي شخص مورد نظر: ................................................................................​..........
2) شرح و دليل رنجش: ................................................................................​..................
................................................................................​..............................................................
3) اين اتفاق به كجاي شما بر خورد؟
اعتمادبه‌نفس غرور امنيت عاطفي امنيت مالي امنيت اجتماعي
4) دليل ترس خود را بنويسيد: ................................................................................​....
................................................................................​..............................................................
5) كداميك از نقصهاي شما زير بناي كشيدن اين كينه است؟
غرور خشم انتقام حسادت غبطه طمع
6) به چه دليل اين رنجش در شما فعال مانده است؟
عدم صداقت خود خواهي تصورات باطل بي ‌ملاحضگي
7) بابت اين رنجش شما چه عكس‌ العملي يا واكنشي از خود نشان داده‌ايد؟ ...
................................................................................​..............................................................
................................................................................​..............................................................
8) واكنش‌هاي شخص مورد نظر چگونه بوده است؟ آيا به رفتار خودش ادامه مي‌داد؟ ................................................................................​...............................................
................................................................................​..............................................................
9) شما به چه طريق جواب رفتار وي را مي‌داديد؟ ..................................................
................................................................................​..............................................................
10) در اين جواب دادن‌ها و عكس‌ العمل‌ها به چه كساني لطمه زده‌ايد؟ ...........
................................................................................​..............................................................
11) نقص‌هايي را كه در اين ماجرا نقش داشته‌اند، نام ببريد؟ ..............................
................................................................................​................................................................................​