انجمن بانیان بهبودی
ایا شما معتادان را به مراکز سم زدایی رجوع میدهید?کدامیک از اینها بهترینند? - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سنت های دوازده گانه معتادان گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=106)
+---- انجمن: سنت دوازدهمNA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=118)
+---- موضوع: ایا شما معتادان را به مراکز سم زدایی رجوع میدهید?کدامیک از اینها بهترینند? (/showthread.php?tid=4034)ایا شما معتادان را به مراکز سم زدایی رجوع میدهید?کدامیک از اینها بهترینند? - NASIB - 2014-01-15

خیر معتادان گمنام هیچ مرکز سم زدایی نذارد و ضمنا معتادان را به هچ سازمان خارجی رجوع نمیده و هیچ مرکز سم زدایی را تایید نمیکند