انجمن بانیان بهبودی
52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام (راهنمای کارکرد قدم) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=233)
+---- انجمن: قدم اول (راهنمای کارکرد قدم) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=234)
+---- موضوع: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ (/showthread.php?tid=513)

صفحات 1 2


52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - GOMNAM - 2013-10-19

آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟RE: سوال ششم-بخش تسلیم-قدم اول - meshki - 2013-11-20

می توان به پاکی از مواد مخدر ادامه داد اما هیچ ضمانتی برای به دست اوردن بهبودی و رسیدن به کمال نیست بدون پذیرش صبر و تسلیم نمی توان به بهبودی کامل رسید تسلیم یعنی با اصول روحانی زندگی کردن پس بدون اصول برنامه بهبودی میسر نیست اگر تسلیم نباشیم اصول روحانی نهفته در برنامه را تمرین نخواهیم کرد و رشد روحانی مان متوقف می گردد و در بیماری اعتیاد و افکار معتاد وار خواهیم پوسید تسلیم یعنی پیروزی امروز من در مقابل اصول روحانی تسلیم کامل هستم نه در مقابل بیماری اعتیاد .


RE: سوال ششم-بخش تسلیم-قدم اول - meshki - 2013-11-23

HeartHeartHeartHeart


RE: سوال ششم-بخش تسلیم-قدم اول - mojtaba_s - 2013-11-25

تسلیم در انجمن به معنای رهایست وبدون تسلیم هرگزRE: سوال ششم-بخش تسلیم-قدم اول - NASIB - 2014-01-21

وقتی تسلیم شدم و اقرار به معتاد بودن خود کردم راه بهبودی اغاز شد.تسلیم به معنای رها کردن دستاویزهاست و بدون ان بهبودی ممکن نیست


RE: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - داود - 2014-08-29

خیر نمی توانم. برای ادامه بهبودی تسلیم کامل بودن امری ضروری و اجتناب نا پذیر است چرا که تسلیم در ادمه راه برای من راه گشا خواهد بود . بدون تسلیم کامل  با اصول روحانی مشکل پیدا می کنم خیلی از اعضایی قدیمی که لغزش کرده اند  علت و عامل لغزش خود را عدم تسلیم کامل  ذکر کرده اندبه خاطر همین امروز  سعی می کنم تسلیم وا قعی باشم  ...تصویر: images/smilies/heart.gif 


RE: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - sepahrad - 2014-08-30

خير لازمه تعغير ورشد پذيرفتن عجز وناتواني در مقابل افکار معتادگونه است وقتي بپذيرم و تسليم بشم ميتونم رشد کنم چون دست از جنگ برميدارم وبا ارامش بيشتر به جلو حرکت ميکنم لازمه رشد وپيروزي براي من تسليمه


RE: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - شاپور الف - 2015-05-05

 
ش- البته ممکن است برای مدتی میتوانم به پاکی از مواد مخدر ادامه دهم، اما هیچ ضمانتی برای به دست آوردن بهبودی و رسیدن به آرامش نیست. بدون پذیرش صبر و تسلیم نمیتوانم به بهبودی کامل برسم و تسلیم شدن یعنی با اصول روحانی برنامه زندگی کردن در پاکی و سلامتی است. پس بدون اجرای اصول برنامه بهبودی میسر نیست. اگر تسلیم نباشم اصول روحانی نهفته در برنامه را تمرین نخواهم کرد و رُشد روحانیم متوقف میگردد و مورد یورش ذهن مخرب و رفتارهای ناسالم و در بیماری اعتیاد و افکار معتادوار و در حال مصرف خواهم مرد. تسلیم در برنامه یعنی پیروزی، امروز من در مقابل اصول روحانی تسلیم کامل هستم نه در مقابل روابط با دیگران.
 


RE: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - a.valijam@gmail.com - 2018-07-28

خیر من باید تسلیم اصول انجمن معتادان گمنام شوم بدون تسلیم حتی طولی نمیکشد که پاکی خودرا از دست میدهم و زندگیم بحدی آشفته میشود که خیلی ترسناک است تجربه معتادان لغزش کرده اینو نشون میده وقتی از نواقصم استفاده کنم و جلسه کمرنگ شود و نسبت به جلسه کارکرد قدم راهنما نشریات خدمت و در کل اصول انجمن بیحوصله و بیتفاوت بشوم باعث آشفتگی و بدبختی من میشود بدون تسلیم شاید پاک بمانم ولی بهبود پیدا نمیکنم لازمه اصول انجمن صبر صبر صبر است و پذیرفتن بیماری اعتیاد که اگر در اصول نباشم زندان تیمارستان و یا مرگ که مرگ خیلی خوب هست اگر لغزش کنم در کمین من هستند


RE: 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ - a.valijam@gmail.com - 2018-07-28

خیر من باید تسلیم اصول انجمن معتادان گمنام شوم بدون تسلیم حتی طولی نمیکشد که پاکی خودرا از دست میدهم و زندگیم بحدی آشفته میشود که خیلی ترسناک است تجربه معتادان لغزش کرده اینو نشون میده وقتی از نواقصم استفاده کنم و جلسه کمرنگ شود و نسبت به جلسه کارکرد قدم راهنما نشریات خدمت و در کل اصول انجمن بیحوصله و بیتفاوت بشوم باعث آشفتگی و بدبختی من میشود بدون تسلیم شاید پاک بمانم ولی بهبود پیدا نمیکنم لازمه اصول انجمن صبر صبر صبر است و پذیرفتن بیماری اعتیاد که اگر در اصول نباشم زندان تیمارستان و یا مرگ که مرگ خیلی خوب هست اگر لغزش کنم در کمین من هستند