انجمن بانیان بهبودی
6-به عنوان تازه وارد چه احساسي داشتم ؟ آيا از من استقبال به عمل آمد ؟ آيا مي توانم اف - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن الانان(خانواده های الکلی ها) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=61)
+--- انجمن: سنت های دوازده گانه الانان (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=76)
+---- انجمن: سنت چهارم (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=80)
+---- موضوع: 6-به عنوان تازه وارد چه احساسي داشتم ؟ آيا از من استقبال به عمل آمد ؟ آيا مي توانم اف (/showthread.php?tid=6771)6-به عنوان تازه وارد چه احساسي داشتم ؟ آيا از من استقبال به عمل آمد ؟ آيا مي توانم اف - sadaf - 2015-03-01

.6-به عنوان تازه وارد چه احساسي داشتم ؟ آيا از من استقبال به عمل آمد ؟ آيا مي توانم افکارم را با گروه در ميان بگذارم ؟ با ديگران چطور ؟