انجمن بانیان بهبودی
26-آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن نارانان(خانواده های معتادان گمنام) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=60)
+--- انجمن: قدمهای دوازده گانه نارانان ( کتاب جدید ) 36 NAR-ANON (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=607)
+---- انجمن: قدم اول نارانان (جدید) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=608)
+---- موضوع: 26-آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟ (/showthread.php?tid=7362)26-آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟ - GOMNAM - 2016-01-27

.آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟خشم ، احساس گناه، وسواس فکری، اضطراب، غرور، حسادت، کنترل،  ناکامی، انکار، غمگینی، پریشانی، ناصادقی، رو به راه کردن ، رنجش، نفرت ، منفی بافی ، کمبود اعتماد به نفس ، شرمندگی.
.


RE: 26-آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟ - آرامیس13651368 - 2018-12-16

در گذشته من با تمام این نواقص زندگی کردم وفکر می کردم خوشبخت ترینم و اینها رانقص نمی دانستم وبهترین خصلت می دانستم اما امروز که به یک آگاهی نسبی رسیدم فهمیدم وجود این نواقص باعث میشود زندگیم غیرقابل کنترل و اداره شود وقتی خشم باشد من آرامشی ندارم ودائم در جنگ و جدلم وقتی ترس باشد ایمانم ضعیف است وهرچقدر احساس گناه کنم نمی توانم خودم را دوست داشته باشم وخودم را نمی بخشم وسواس فکری هم روح و روانم را می جود و ازبینم می برد اضطراب ودلشوره تمام جسم و روحم را از بین می برد هر کدام از این خصلت ها زندگی خودم و اطرافیانم را فلج میکند و ارامشی برایمان نمی گذارد با فعال شدن هر نقصم دیگری هم فعال می شود وقتی بیمارم را کنترل کنم اضطاب می گیرم منفی بافی می کنم برای خودم در ذهنم سناریوئ میسازم و به دنلاب آن میروم ورنجش میگیرم از بیمارم ومنفی بافی می کنم بعد که موضوع برایم روشن میشود میفهمم چقدر اشتباه کردم و چطور این بیماری من را زمین زده و پشیمانی دیگر برایم فایده ندارد