انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول نیکوتینی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم اول نیکوتینی ها

صفحه‌ها: 1 2

موضوعات مهم

 1. 20) مفهوم از دست دادن اختيار زندگي چيست؟ (1 پاسخ)
 2. 4) در مورد وسوسه فكري كه پس از ترك منجر به شروع مجدد شده است پنج مثال زنده بنويسيد: (1 پاسخ)
 3. 2) پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل نيكوتين بنويسيد: (2 پاسخ)
 4. 11) آيا پس از لغزش‌هايتان فكر مي‌كرديد كه اين بار با دفعات ديگر تفاوت خواهد داشت؟ (2 پاسخ)
 5. 5) مفهوم انحراف فكري معتاد گونه چيست؟ (1 پاسخ)
 6. 15) چه حائلي بين شما و لغزش وجود دارد؟ (1 پاسخ)
 7. 1) مفهوم عاجز چيست؟ (0 پاسخ)
 8. (3 مفهوم وسوسه چيست؟ (0 پاسخ)
 9. 6) چرا برخلاف تمام قول و قرارها و دلايل خوبي كه براي «در حالت ترك باقي ماندن» وجود دا (0 پاسخ)
 10. 7) چرا نمي‌توانيم از تجربه دردآور ترك‌هاي قبلي براي خودداري از شروع مجدد استفاده كنيم (0 پاسخ)
 11. 8) آيا هرگز به عواقب اولين بار مصرف بعد از ترك فكر كرده‌ايد؟ (درگذشته‌وحال) (0 پاسخ)
 12. 9) در مورد توجيه (بهانه) لغزش‌هاي خود پنج مثال زنده بزنيد: (0 پاسخ)
 13. 10) آيا در مورد نيكوتين حق انتخاب داريد؟ اگر داريد توضيح دهيد و اگر نداريد چگونه و در (0 پاسخ)
 14. 12) آيا فكر مي‌كنيد كه با افراد عادي تفاوت داريد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 15. 13) آيا فكر مي‌كنيد كه ديگر نمي‌توانيد مواد مخدر مصرف كنيد؟ اگر اين طور است چرا؟ (0 پاسخ)
 16. 14) آيا لغزش، يكباره اتفاق مي‌افتد؟ (0 پاسخ)
 17. 16) آيا تنها شرط عضويت در اين برنامه كه تمايل به قطع مصرف است، براي پاك نگه داشتن شما (0 پاسخ)
 18. 17) اقرار كردن با پذيرفتن چه فرقي دارد؟ (0 پاسخ)
 19. 18) در چه صورت مي‌توانيد بگوئيد كه قسمت اول قدم يك رادر رابطه با نيكوتين برداشته‌ايد؟ (0 پاسخ)
 20. 19) چرا در مقابل نيكوتين عاجز بوديم، هستيم و خواهيم بود؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2