انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول نیکوتینی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول نیکوتینی ها

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. 20) مفهوم از دست دادن اختيار زندگي چيست؟ (1 پاسخ:)
 2. 4) در مورد وسوسه فكري كه پس از ترك منجر به شروع مجدد شده است پنج مثال زنده بنويسيد: (1 پاسخ:)
 3. 2) پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل نيكوتين بنويسيد: (2 پاسخ‌ها:)
 4. 11) آيا پس از لغزش‌هايتان فكر مي‌كرديد كه اين بار با دفعات ديگر تفاوت خواهد داشت؟ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 5) مفهوم انحراف فكري معتاد گونه چيست؟ (1 پاسخ:)
 6. 15) چه حائلي بين شما و لغزش وجود دارد؟ (1 پاسخ:)
 7. 1) مفهوم عاجز چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. (3 مفهوم وسوسه چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 6) چرا برخلاف تمام قول و قرارها و دلايل خوبي كه براي «در حالت ترك باقي ماندن» وجود دا (0 پاسخ‌ها:)
 10. 7) چرا نمي‌توانيم از تجربه دردآور ترك‌هاي قبلي براي خودداري از شروع مجدد استفاده كنيم (0 پاسخ‌ها:)
 11. 8) آيا هرگز به عواقب اولين بار مصرف بعد از ترك فكر كرده‌ايد؟ (درگذشته‌وحال) (0 پاسخ‌ها:)
 12. 9) در مورد توجيه (بهانه) لغزش‌هاي خود پنج مثال زنده بزنيد: (0 پاسخ‌ها:)
 13. 10) آيا در مورد نيكوتين حق انتخاب داريد؟ اگر داريد توضيح دهيد و اگر نداريد چگونه و در (0 پاسخ‌ها:)
 14. 12) آيا فكر مي‌كنيد كه با افراد عادي تفاوت داريد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 15. 13) آيا فكر مي‌كنيد كه ديگر نمي‌توانيد مواد مخدر مصرف كنيد؟ اگر اين طور است چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 14) آيا لغزش، يكباره اتفاق مي‌افتد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. 16) آيا تنها شرط عضويت در اين برنامه كه تمايل به قطع مصرف است، براي پاك نگه داشتن شما (0 پاسخ‌ها:)
 18. 17) اقرار كردن با پذيرفتن چه فرقي دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 18) در چه صورت مي‌توانيد بگوئيد كه قسمت اول قدم يك رادر رابطه با نيكوتين برداشته‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 19) چرا در مقابل نيكوتين عاجز بوديم، هستيم و خواهيم بود؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2