انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت نهم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت نهم

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 5-چگونه در مقابل پيشنهادات ارائه شده در مورد تغيير ساختار مقاومت ميکنم ؟چرا؟ (1 پاسخ:)
 2. 3-آيا من با ساماندهي گروه سعي در کنترل گروهم دارم ؟ چرا ؟ (1 پاسخ:)
 3. 2-آيا گروه ما قوانيني اضافي و غير ضروري براي خدمتگزاران يا اعضايش دارد ؟ (1 پاسخ:)
 4. 1-سمت رهبري جلسه در گروه چند وقت يکبار در گردش است ؟ آيا همه افراد تشويق مي شوند که د (2 پاسخ‌ها:)
 5. 4-تاچه حد انعطاف پذير هستم ؟گروه من تا چه حد انعطاف پذير است ؟ چطور مي توانم بدون ايج (1 پاسخ:)
 6. 6-گروه ما چگونه از هيئتهاي خدماتي و کميته ها ( مرکز توزيع نشريات ، خدمات اطلاع رساني (1 پاسخ:)
 7. 7-من چگونه از هيئت هاي خدماتي و کميته ها حمايت ميکنم ؟ آيا پولي اهدا مي کنم ؟ آيا داو (1 پاسخ:)
 8. 8-چگونه مي توانم از خدمتگزاري مورد اعتماد بودن بهره ببرم ؟ (1 پاسخ:)
 9. 16-آيا اين را در نظر ميگيريم که چرخشي بودن خدمات باعث حفظ تواضع من مي شود ؟ (1 پاسخ:)
 10. 15-براي ارتباط با انجمني جهاني که باعث بهبودي فردي ما مي شود ، چه مي توان کرد ؟ (1 پاسخ:)
 11. 20-چطور مي توانم توانايي هاي خود را به بهترين نحو بکار بندم ؟ (1 پاسخ:)
 12. 21-آيا بيش از حد توانم مسئوليت قبول ميکنم ؟ (1 پاسخ:)
 13. 19-هنگاميکه اعمال ديگران غير قابل قبول است ، آيا عقيده خود را به صراحت بيان مي کنم ، (1 پاسخ:)
 14. 18-چطور مي توانم مسئوليت اعمال خود را بپذيرم ؟ (1 پاسخ:)
 15. 17-چطور مي توانم از عهده مسئوليتي که بعهده گرفته ام ، بر آيم ؟ (1 پاسخ:)
 16. 23-آيا تا بحال در نظر گرفته ام که يک راهنماي خدماتي باشم ؟ (1 پاسخ:)
 17. 22-آيا ساختار خدماتي الانان را درک مي کنم؟ (1 پاسخ:)
 18. 14-آيا گروه من در مورد نقش ما در کل ساختار الانان بحث کرده است ؟آيا به اين فکر گرايش (1 پاسخ:)
 19. 13-آيا پس از اتمام دوره خدمتم ، خدمتگزاران جديد را با دادن گزارشات و تجربياتم تشويق م (1 پاسخ:)
 20. 12-آيا گروه من از خدمتگزاران مورد اعتماد ناحيه يا منطقه دعوت ميکند تا به جلسات آمده و (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2