انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 8- قدم سوم چگونه به من کمک میکند تا از شرایطی که دیگران برایم به وجود آورده ا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
8- قدم سوم چگونه به من کمک میکند تا از شرایطی که دیگران برایم به وجود آورده اند در امان باشم؟
امروز نیروی برترم اون آرامش را به من میده که برگردم ونگاه کنم وکارهای گذشته ام راارزیابی کرده ومحک بزنم ومتوجه باشم که باترس ونقائص متعدد زندگی کردن یعنی عدم اعتماد به نفس امروز من کاری که بخودم مربوط باشه که دخالتی دراحوال دیگران نداشته باشه می توانم انجام بدم و اگر به دیگری مربوط باشد من درمقابل دیگران مسئولیت ندارم ونباید انجام بدم امروز من مسائلم را می شناسم مشکلاتم را هم به همچنین ٬امروز من بااغتماد به نفس جلومیرم وخدا هم حامی من وتصمیمات من هست .