انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 14-*- آیا غذایتان را بدون مصرف یک سیگار به پایان مي‌رساندید؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
*- آیا غذایتان را بدون مصرف یک سیگار به پایان مي‌رساندید؟
من اگه غذا میخوردم باید سیگار میکشیدم اگه چای میخوردم باید سیگار میکشیدم مشکلی برام پیش می امد سیگار میکشیدم دعوا میشد سیگار میکشیدم هر اتفاقی که تو زندگیم می افتاد باید سیگار میکشیدم یکی از قوترین مسکن های من بود کشیدن سیگار تو تمام اتفاق های زندگیم که باعث دردسر زیادی هم شد برام و هیچ چیز خوبی برام نداشت.