انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 4-اگر کسی در جلسه موضوعی خارج از برنامه مطرح کرد ، چگونه می توانیم با ملایمت موضوع بح
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
4-اگر کسی در جلسه موضوعی خارج از برنامه مطرح کرد ، چگونه می توانیم با ملایمت موضوع بحث را به برنامه نارانان برگردانیم ؟