انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت دهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت دهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 3-آیا تا بحال از گروه خود خواسته ام تا آرمان یا کسب و کاری مخاطره آمیز را در پیش گیرد (1 پاسخ:)
 2. 1-چگونه می توانیم بیشتر بر وجوه مشترک خود تمرکز کنیم تا بر تفاوتها ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 2-آیا بخاطر میسپارم که هیچ عقیده رسمی ای در نارانان وجود ندارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-اگر کسی در جلسه موضوعی خارج از برنامه مطرح کرد ، چگونه می توانیم با ملایمت موضوع بح (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آیا تا بحال برای در میان گذاشتن خشم و رنجش خود با راهنمایم تماس گرفته ام ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آیا به خودم اجازه داده ام که نسبت به احساسات واکنش نشان دهم ، بجای آنکه درباره آن چ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آیا می توانم راهی جز کج خلقی برای بیان منظور خود پیدا کنم ؟ چگونه ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-آیا وقتی فردی با من موافق نیست ، حالت تدافعی می گیرم ؟ چگونه عکس العمل نشان می دهم (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9- حتی اگر در مورد احساسات و عقایدم حق با من باشد ، آیا می توانم اقرار کنم متاسفم از (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آیا تا بحال این برداشت را داشته ام که نارانان عقیده ای در مورد موضوعی دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-نارانان بدون وجود این سنت چگونه می بود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-چطور می توانم این سنت را در زندگی شخصی خود بکار بندم ؟ (0 پاسخ‌ها:)