درود مهمان گرامی! ثبت نام

پروردگارا: آرامشی عطافرما تابپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.آمین


تبلیغات

نام بنر کانال تلگرام بانیان بهبودی
نام بنر

تابلو اعلانات انجمن بانیان بهبودی

امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مقدمه انجمن های 12 قدمی
#1
ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﮭﺑودی
اﯾن ﻗﺳﻣت ﻋﻣدﺗﺎً ﺑﺎ ھدف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ١٢ ﻗدم از اﻋﺗﯾﺎد ﺧود ﺑﮭﺑود ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد. ﻣطﺎﻟب اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن ﺑﺧش در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻓراد ﻋﺎدی و ﺣرﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد درﺑﺎره اﻧﺟﻣن ھﺎی ١٢
ﻗدﻣﯽ اطﻼﻋﺎت، ﮐﺳب ﮐﻧﻧد، ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد. ﮔرﭼﮫ در اﮐﺛر ﻣوارد از واژۀ ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﺎد ﺷده اﺳت اﻣﺎ ھر ﻧوع ﻣواد دﯾﮕر ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎي
وﯾراﻧﮕر ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد، ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﺷوﻧد. ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﻓراھم
ﻧﻣودن اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد و ﺑﮭﺑودی از آن از طرﯾق ١٢ ﻗدم اﺳت، ﺣﺎل اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭﺑودی از ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮥ ١٢ ﻗدم اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺷده
اﺳت:
١ -ﻣﻔﮭوم ﺑﮭﺑودی
ﺑﺳﯾﺎري از ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗن از ﺑﯾﻣﺎري اﻋﺗﯾﺎد را ﻧﻣﻲ داﻧﯾم و ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺻور ﻣﻲ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ﺑﮭﺑود ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗطﻊ ﻣﺻرف
ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت. اﻣﺎ ﺑراي اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮭﺑودی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺗوأم ﺷود ﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑﮫ ھﺎي ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ از زﻧدﮔﻲ ﻣﺎ را ﻧﯾز در ﺑر ﮔﯾرد. در اﯾن
ﻗﺳﻣت اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺻورت ﺧﻼﺻﮫ درﺑﺎرۀ ﻣﻔﮭوم ﺑﮭﺑودی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
٢ -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ ﻗدم
ﮐﺎرﺑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ ﻗدم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺛرﺗرﯾن روش ﺑرای ﺑﮭﺑودی از اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت. ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ ﻗدم ﺑدون آﻧﮑﮫ
ھزﯾﻧﮫ ای ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎده و ﻣوﺛر روزاﻧﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ و ﭼﮭره ھﺎی
ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھد. اﯾن ﻗﺳﻣت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ ﻗدم در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
ﺧودﺗﺎن درﺑﺎره ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗن از طرﯾق اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
٣- طرح ﺑﮭﺑودی
در اﯾن ﻗﺳﻣت اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﺑﮭﺑودی ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮥ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ ﻗدم ﻣﺷﺗرک اﺳت، اراﺋﮫ ﻣﻲ دھد. در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺗﻔﻛري ﻛﮫ
در ﭘﺷت ھرﯾك از ﻗﺳﻣت ھﺎي ﺑرﻧﺎﻣﮫ ١٢ ﻗدم وﺟود دارد ﺑﺎزﮔو ﺷده و ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﻲ ﺷود ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻲ
ﺗواﻧد ﺑراي ﺑﮭﺑودي از ﺑﯾﻣﺎري اﻋﺗﯾﺎد ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد.
۴ -اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ
در اﯾن ﻗﺳﻣت، اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮥ ١٢ ﻗدم ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت. ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻣودارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف، ﻣﻧطق ﻣوﺟود
در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻗدم ھﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺷﻣﺎ درک و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗری از اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻗدم ھﺎی ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب و ﯾﮑﯽ
ﭘس از دﯾﮕری ﻛﺎرﻛرد، داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
۵ -اﺻول روﺣﺎﻧﯽ
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﻣودارھﺎﯾﯽ ﺗرﺳﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﺻول روﺣﺎﻧﯽ ھر ﯾﮏ از ١٢ﻗدم و اﯾﻧﮑﮫ اﺟرای اﯾن اﺻول ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات در ﺟﮭت ﺑﮭﺑودی از ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد و دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺗوأم ﺑﺎ آراﻣش و ﻣﺳﺎﻟﻣت ﻣﻧﺟر ﺷود، ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده
اﺳت. ﺷﻧﺎﺧت رﯾﺷﮥ روﺣﺎﻧﯽ اﯾن اﺻول ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﮔﺎه ﺷوﯾم ﻋﻣل ﮐردن ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﮭﺗر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود،
دﯾﮕران و ﺧداوﻧد ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد.
۶ -وﻋده ھﺎی ﺑﮭﺑودی
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﭼﺷم اﻧدازی از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ١٢ﻗدم و اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ھدف اﯾن ﻗدم ھﺎﺳت, ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت. ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرﮐرد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ١٢ﻗدم در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی از ﺑﯾﻣﺎری اﻋﺗﯾﺎد ﻣﺣدود ﻧﺑوده و ﺗﺣوﻟﯽ در ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان
"طرﺣﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ " ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود. ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ﻗدﻣﻲ در واﻗﻊ اﺑزاری در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻓراھم ﮐﻧﯾم.
٧ -ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ١٢ ﻗدم
در اﯾن ﻗﺳﻣت، ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗدوﯾن و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ١٢ﻗدم اراﺋﮫ ﺷده اﺳت. ﻣطﺎﻟب اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﺗﺎد دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮭﺑودی از اﻋﺗﯾﺎد ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﻣوﺛر
اﺳت. اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﻋﺿﺎی اوﻟﯾﮫ اﻧﺟﻣن ھﺎی ١٢ﻗدﻣﻲ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮥ2 _________________________________________ __________________________________________________
اﺻول راھﻧﻣﺎی اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرده و ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﺗﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٢ﻗدﻣﻲ اﺟرا ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺑوﺟود آﯾﻧد.
حتی روز " مرگم " هم تفاهم نخواهیم داشت
                                  من  اون روز سفید می پوشم
                                                                 وتو سیاه
پاسخ
سپاس شده توسط: NASIB ، mohammad ، sadaf ، mohsen..yazd
#2
عموماً سه نوع انجمن گمنام وجود دارد که حمایت و برنامه بهبودی را به آنهایی که  درمعرض آسیب بیماری اعتیاد قرارگرفته اند پیشنهاد می نمایند. هریک از این انجمن ها با جنبه ونوع خاصی از اعتیاد سر و کارداشته و در قالب انجمن های مواد مصرفی، انجمن های اعتیادهای رفتاری و انجمن های حمایت از خانواده معتادان گنجانده می شوند. در این بخش اطلاعاتی درخصوص هدف اصلی هر یک از این انجمن ها ارائه شده است تا بنا بر نوع اعتیادتان شما بتوانید از حمایت آن ها در مسیر بهبودی بهره مند شوید.
 
١. انجمن های مواد مصرفی:
  یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد اصلی شان به مواد تأثیر گزار بر ذهن مانند اعتیاد به تریاک، اعتیاد به هروئین، اعتیاد به مواد روانگردان و اعتیاد به الکل می باشد.
 
٢. انجمن های رفتاری:
  یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد اصلی شان به رفتارهای معتاد گونه و مخرب همانند اعتیاد به عشق و سکس، اعتیاد به قمار، اعتیاد به پرخوری، و هم وابستگی می باشد.
 
٣. انجمن های حمایت خانواده:
  یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد مواد مصرفی و یا اعتیادهای رفتاری عضوی ازخانواده و یا یکی از دوستانشان، در زندگی آنها تأثیر گذاشته است.
 
 
پروردگارا !   از حمایت بیکرانت بی نهایت سپاسگزارم !!                         
پاسخ
سپاس شده توسط: mohsen..yazd
#3
دیدگاه برنامه های ۱۲ قدمی نسبت به اعتیاد
 • برنامه های ۱۲ قدمی، اعتیاد را به عنوان یک بیماری می شناسد. تأکید این برنامه ها بر روی تأثیرات بیماری اعتیاد در جسم و روح اشخاصی است که این بیماری در آنها توسعه یافته است. نوع مادۀ مصرفی و یا رفتار ویرانگر این اشخاص مد نظر نمی‌باشد. ما زمانی که از اعتیاد رنج می بریم به احتمال زیاد ترکیبات مختلفی ازمواد مخدر و همچنین رفتار و عادات ویرانگر را مورد استفاده قرارمی دهیم. برای مثال، ممکن است هروئین مصرف کنیم تا نشئه شویم، قرص بخوریم تا بتوانیم بخوابیم، الکل مصرف کنیم تا آرامش پیدا کنیم و غذا بخوریم تا احساس کرختی کنیم و... . به این ترتیب هریک از مواد یا رفتارهای ویرانگر برای برطرف ساختن بخشی از مشکل مان که بدن ما بطور طبیعی قادر به تامین آن نیست، کمک می کند.
 • برنامه های ۱۲ قدمی بر این باورند که سه بُعد انسان بر اثر اعتیاد تحت تاثیر قرار می گیرد: جسمی، روانی و روحانی. از عارضه جسمی اعتیاد با عنوان آلرژی یا حساسیت یاد می شود که در فرد ایجاد اجبار به مصرف نموده و با وجود عوارض و پی آمدهای ناگوار مصرف مواد یا رفتارهای ویرانگر در او به کار خود ادامه دهد. عوارض روانی با پدیده ای که ویار و وسوسه نامیده می شود، همراه است. ناهنجاری روحانی یا معنوی بر اثر خود محوری یا داشتن اتکای بیش از حد به ارادۀ خود بوجود می آید.
 • به عنوان مثال در انجمن معتادان گمنام (NA) این جمله در قدم اول (ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود) به این نکته اشاره دارد که بیماری اعتیاد باعث شده است تا ذهن و جسم ما حالت غیر عادی پیدا کند و قدرت انتخاب نداشته باشیم و نتوانیم مصرف مواد خود را تحت کنترل درآوریم . جنبه روانی بیماری اعتیاد تحت عنوان دیوانگی یا نداشتن سلامت عقل تعریف شده است. نداشتن سلامت عقل موجب می شود تا با وجود دانستن اینکه ما نمی‌توانیم با شروع دوباره مصرف مواد مخدر یا یک رفتار ویرانگر، از آن کار دست برداریم یا با این تصور که این بار نتیجه با دفعات قبل تفاوت خواهد داشت؛ مصرف و یا رفتار خود را تکرار می کنیم. غیر قابل اداره بودن زندگی که در قدم اول بدان اشاره می شود به عواقب و تغییراتی که در زندگی مان ایجاد می شود؛ همچون از دست دادن کار، خانواده یا مشکلات قانونی ناشی از اعتیاد اشاره می نماید.
 • شناخت اعتیاد به عنوان یک بیماری نکته ای است که در کلیۀ برنامه های ۱۲ قدمی پذیرفته شده و از لحاظ علمی و پزشکی نیز در سراسر جهان به اثبات رسیده است. بیشتر روش های درمانی که امروزه برای درمان بیماری اعتیاد به کار گرفته می شوند؛ براساس برنامه های ۱۲ قدمی و موفقیتی است که این برنامه ها داشته‌اند.
راهنما و رهجو، بخش حياتي كمكهاي رایگانی است که در انجمن های ۱۲ قدم به ما ارائه می شود و در آن یک عضو با تجربه انجمن، یک عضو ديگر را كه علاقه به بهبودي از طريق ۱۲ قدم دارد حمايت مي كند. رابطه بين راهنما و رهجو رابطه اي مقدس و معنوی است که براي هر دو طرف سودمند است. راهنما در واقع مهمترين ابزاري است كه در اختيار تازه واردين به برنامه ۱۲ قدم قرار دارد. بدين وسيله مي توان براي دريافت حمایت در برنامه بهبودي و عمل كردن به ۱۲ قدم به وي مراجعه کرد.راهنما یک فرد با تجربه در حال بهبودی در انجمن است كه مسئولیت راهنمائی یک معتاد ديگر را كه اغلب تازه وارد است و رهجو نامیده می شود بر عهده می گیرد تا اینکه با كاركرد ۱۲ قدم در راستاي بهبودی قدم بردارد. رابطه میان راهنما و رهجو رابطه ای داوطلبانه و غیر رسمی و براساس اصول و ماهیت برنامه هاي ۱۲ قدم است که صرفاً بر اساس تبادل تجربیات و نیرو و امید اعضای انجمن به یکدیگر انجام می شود. اصول راهنمائی به بهترین شکل ممکن درقدم دوازدهم تشريح شده است و به ما پیشنهاد می کند تا پیام بهبودی را به معتادان دیگری که در عذاب هستند منتقل کنیم. " با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدمها، ما كوشيديم اين پيام رابه ديگر( معتادان يا الكلي ها ) برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم."برخی از مواردي که یک راهنما می تواند در راستاي بهبودی شما انجام دهد از قرار زیر است:
 • راهنمایی کارکرد قدم ها
 • ايجاد تعلق به انجمن
 • حمايت در مواقع بحراني
 • ظرفیت سازی اعتماد
 • تمرکز روی بهبودی
 • الگو شدن در بهبودی
 • ارائه یک رابطه سالم تصویر: images/smilies/heart.gifتصویر: images/smilies/heart.gif
 •  

 
پروردگارا !   از حمایت بیکرانت بی نهایت سپاسگزارم !!                         
پاسخ
سپاس شده توسط: mohsen..yazd ، khalil4u
#4
دستگاه حضور و غیاب FaceStation ودستگاه کارت ساعت زنی کاملترین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره است که دارای دو دوربین تشخیص چهره می باشد. این دستگاه تنها دستگاه تشخیص چهره با اسکن سه بعدی است. دستگاه حضور و غیاب FaceStation برای شناسایی چهره 25 نقطه از صورت را جهت شناسایی استفاده می کند و تغییرات چهره را در هنگام شناسایی مد نظر قرار می دهد. این موضوع باعث می شود که پس از تغییررات چهره نظیر استفاده از عینک، تغییر آرایش ریش و صورت بدون هیچ گونه مشکلی شناسایی چهره انجام گیرد. سرعت شناسایی بسیار بالا و امکان تعریف 10 هزار کاربر از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه حضور و غیاب محصوب می شود.

قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

ویژگی ها :

1- صفحه نمايش لمسي تمام رنگی

دارای صفحه نمایش 3.4 اینچی تمام رنگی لمسی Icon Base با محیط کاربری ساده و کاربر پسند
2- دارای دو عدد دوربين تشخیص چهره

دارای دو عدد دوربین تشخیص چهره با قابلیت تشخیص چهره و ثبت تصویر یک دوربین برای نور طبیعی و یک دوربین با قابلیت کار در تاریکی مطلق

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

3-وب سرور داخلي

امکان اتصال به دستگاه از طریق وب سرور دستگاه و اعمال تنظیمات، جابه جایی تصاویر و اطلاعات بر روی دستگاه های مختلف از طریق شبکه4- سرعت بسیار بالاي شناسایی چهره

دارای دو عدد پردازنده Dual-cpu
یک پردازنده GHZ DSP 1.1 مخصوص دو دوربین تشخیص چهره و یک پردازنده 667 Mhz جهت کارکرد عمومی دستگاه
5- تنوع ارتباطاتی دستگاه

تنوع ارتباطی دستگاه از طریق WLAN ، LAN ، TCP/IP ، Wiegand ، RS485 ، RS232 ، TTL I/O ، Relay ، USB (Host & Slave) ، SD card slot6- تامين جريان برق از طریق شبكه (PoE)

دستگاه قابلیت تامین برق از طریق شبکه (POE : Power over Ethernet) را دارد و این موضوع باعث کاهش هزینه های سیم کشی و کابل کشی می شود7- استفاده به عنوان تلفن تصويري

امکان استفاده از دستگاه به عنوان تلفن تصویری مبتنی بر شبکه و یا تلفن آنالوگ وجود دارد8- كارت خوان RFID

دارای کارت خوان RFID امکان استفاده از کارت های Mifare و Contactless9- ظرفيت بالاي جافظه

دارای حافظه داخلی با ظرفیت بسیار بالا و امکان ثبت 1.000.000 تردد

منبع : دستگاه حضور و غیاب
پاسخ
سپاس شده توسط:


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تاريخچه شكل گيري و پيدايش پديده انجمن هاي 12 گامي در جهان mojtaba_s 4 5,463 2018-02-21، 03:33
آخرین ارسال: minamaleki681
Star معرفی انجمن های دوازده قدمی GOMNAM 1 2,377 2014-08-23، 04:53
آخرین ارسال: MOZHGAN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان