انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم رهایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم سوم رهایی

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 3) در حال حاضر درك شما از خداوند چيست؟ (1 پاسخ)
 2. 8) آيا وابستگي به راهنمـا براي شما مفيد است؟ اگر هست، تا چند وقت؟ (1 پاسخ)
 3. 2) آيا خداوند را در زندگي خود كنار گذاشته‌ايد يا گذاشته بوديد؟ مثال بزنيد. (2 پاسخ)
 4. 1) آيا مي‌دانيد وابستگي‌ها و مشكلاتي كه در زندگيتان داشته‌ايد، همگي زاييده فكـر بكـر (3 پاسخ)
 5. 27) در صورت سپردن زندگي به خدا چه چيزي را ممکن است از دست بدهيد؟ (2 پاسخ)
 6. 17) آيا احساس مي‌كنيد كه حقيقتاً تمايل داريد زندگي خودرا به خدا بسپاريد؟ (2 پاسخ)
 7. 4) مفهـوم هــواي نفس از نظـر شما چيست؟ (0 پاسخ)
 8. 5) در مورد ميل و اراده شخصي(هواي نفس)كه باعث تباهي و بروز مشكلات در زندگيتان شده است (0 پاسخ)
 9. 6) علت وابستگي‌هاي خودرا در چه مي‌دانيد؟ (0 پاسخ)
 10. 7) در صورتي که به خدا متکي نباشيم، چگونه مي‌توانيـم نيـازهاي خـودرا در اين دنيـا برآو (0 پاسخ)
 11. 9) درچه قسمت‌هايي و تا چه حد مي‌توانيم به راهنماي خود اعتماد کنيم ؟ (0 پاسخ)
 12. 10) احساسي که نسبت به گـروه خود داريد احساس تعلق است يا تملک؟ عشق است يا وابستگي؟ تعص (0 پاسخ)
 13. 11) پس از رهايي از وابستگي به راهنمـا و گـروه، ما قاعدتاً به انجمن وابسته مي‌شويم، بن (0 پاسخ)
 14. 12) آيا به نظر شمـا امکان قطع وابستگي وجود دارد؟ چگـونه؟ (0 پاسخ)
 15. 13) در حال حاضر به چه چيزهايي وابستگي داريد؟ (0 پاسخ)
 16. 14) آيا ممکن است بتوانيم وابستگي خودرا به جـاي چيـزهـا، افراد، جاها و روابطي که بيمـا (0 پاسخ)
 17. 15) مفهوم دعـاي آرامش از نظـر شما چيست؟ (0 پاسخ)
 18. 16) آيا قدم‌هاي اول و دوم شما را براي قدم سوم آماده كرده‌اند؟ (0 پاسخ)
 19. 18) قدم سوم چه احساسي را در شما برمي‌انگيزد؟ (0 پاسخ)
 20. 19) آيا برداشتن اين قدم برايتان مشكل است؟ چرا؟ (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2