انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم رهایی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم رهایی

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 3) در حال حاضر درك شما از خداوند چيست؟ (1 پاسخ:)
 2. 8) آيا وابستگي به راهنمـا براي شما مفيد است؟ اگر هست، تا چند وقت؟ (1 پاسخ:)
 3. 2) آيا خداوند را در زندگي خود كنار گذاشته‌ايد يا گذاشته بوديد؟ مثال بزنيد. (2 پاسخ‌ها:)
 4. 1) آيا مي‌دانيد وابستگي‌ها و مشكلاتي كه در زندگيتان داشته‌ايد، همگي زاييده فكـر بكـر (3 پاسخ‌ها:)
 5. 27) در صورت سپردن زندگي به خدا چه چيزي را ممکن است از دست بدهيد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 17) آيا احساس مي‌كنيد كه حقيقتاً تمايل داريد زندگي خودرا به خدا بسپاريد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 4) مفهـوم هــواي نفس از نظـر شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 5) در مورد ميل و اراده شخصي(هواي نفس)كه باعث تباهي و بروز مشكلات در زندگيتان شده است (0 پاسخ‌ها:)
 9. 6) علت وابستگي‌هاي خودرا در چه مي‌دانيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 7) در صورتي که به خدا متکي نباشيم، چگونه مي‌توانيـم نيـازهاي خـودرا در اين دنيـا برآو (0 پاسخ‌ها:)
 11. 9) درچه قسمت‌هايي و تا چه حد مي‌توانيم به راهنماي خود اعتماد کنيم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 10) احساسي که نسبت به گـروه خود داريد احساس تعلق است يا تملک؟ عشق است يا وابستگي؟ تعص (0 پاسخ‌ها:)
 13. 11) پس از رهايي از وابستگي به راهنمـا و گـروه، ما قاعدتاً به انجمن وابسته مي‌شويم، بن (0 پاسخ‌ها:)
 14. 12) آيا به نظر شمـا امکان قطع وابستگي وجود دارد؟ چگـونه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 13) در حال حاضر به چه چيزهايي وابستگي داريد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 14) آيا ممکن است بتوانيم وابستگي خودرا به جـاي چيـزهـا، افراد، جاها و روابطي که بيمـا (0 پاسخ‌ها:)
 17. 15) مفهوم دعـاي آرامش از نظـر شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 16) آيا قدم‌هاي اول و دوم شما را براي قدم سوم آماده كرده‌اند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 18) قدم سوم چه احساسي را در شما برمي‌انگيزد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 19) آيا برداشتن اين قدم برايتان مشكل است؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2