انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هفتم الانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 9- چگونه می توانم در دوران بهبودی با دلسوزی از خود مراقبت کرده و از خداوند (1 پاسخ:)
 2. 5- آیا من ایمان دارم که قدرت برترم می تواند مرا از دست کمبودهایم رها کند؟ چ (1 پاسخ:)
 3. 4- من برای تغییر دادن کدامیک از نواقص آمادگی دارم؟ (1 پاسخ:)
 4. 3- کدامیک از رفتار گذشته بر سر راه تواضع من قرار گرفته است؟ (1 پاسخ:)
 5. 2- من چگونه متواضع هستم؟ چه چیزی می تواند به من در متواضع بودن کمک کند؟ (1 پاسخ:)
 6. 1- فروتنی برای من چه مفهومی دارد؟ فهرستی از کسانی که دارای این صفت هستند ته (3 پاسخ‌ها:)
 7. 20- آیا من قادرم به اشتباهاتم لبخند زده و هنگامی که کامل نیستم خود را نبازم؟ آ (1 پاسخ:)
 8. کتابخوانی قدم هفتم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 9. 22- هنگامی که قدم هفتم را کار می کنم آیا تغیری در ارتباط خود با قدرت برترم مشا (0 پاسخ‌ها:)
 10. 21- هنگامی که رفع کردن عیوبم را به خداوند واگذار می کنم آیا کوتاهی جدیدی آشکار (0 پاسخ‌ها:)
 11. 19- آیا من قادرم به مبارزه طلبی ها بعنوان موقعیت هایی برای تمرین کردن صفت های (0 پاسخ‌ها:)
 12. 18- چه شعاری می تواند به من یادآوری کند که جایزگین برای رفتارهای منفی که آرزوی (0 پاسخ‌ها:)
 13. 17- چه رفتارها یا صفت های منفی کاهش پید کرده اند یا حذف شده اند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 16- آیا در زندگی من ترس از بین رفته ای وجود دارد؟ کدام یکی؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15- در طول این هفته برای تمرین کردن یک رفتار مثبت چه کاری می توانم انجام دهم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 14- چه صفت های مثبتی را می توانم در خودم پرورش دهم؟ یا با رفتارهای حذف شدنی جا (0 پاسخ‌ها:)
 17. 13- چه تغییرات مثبتی می توانم در خودم ایجاد کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 12- چگونه می توانم با نیروی برترم در برطرف کردن عیوبم مشارکت کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 11- باید به چه کمبودهای اخلاقی غلبه کنم تا به خود اجازه دهم که از یک راهنما کم (0 پاسخ‌ها:)
 20. 10- آیا من یک (راهنما) دارم؟ اگر ندارم چگونه می توانم از کسی درخواست کمک کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2