انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم (راهنمای کارکرد قدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم (راهنمای کارکرد قدم)

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 41· چگونه تسلیم در قدم یک به من در قدم سوم کمک می کند ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 2. 32· قدم سوم چگونه به من کمک می کند تا اصل تسلیم که در قدم یک ودو تمرین کرده ام را (4 پاسخ‌ها:)
 3. 27· نیروی برتر چگونه مراقب اراده و زندگی من خواهد بود ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 4. من چگونه طبق اراده شخصیم عمل کرده ام؟انگیزه هایم چه بوده است؟ (5 پاسخ‌ها:)
 5. چرا تصمیم گیری در قدم سوم محور اصلی میباشد؟ (7 پاسخ‌ها:)
 6. ایا میتوانم این تصمیم را فقط برای امروز بگیرم؟ایا ترس و بهانه ای در مورد انها دارم؟ (5 پاسخ‌ها:)
 7. · اراده شخصی من چگونه بر دیگران اثر گذاشته ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 8. کتابخوانی قدم سه (2 پاسخ‌ها:)
 9. 10-ایا هیچ وقت برای رسیدن به هدفی مجبور به مصالحه یا سازش در مورد اصول گردیده ام ؟ ( (2 پاسخ‌ها:)
 10. چه عملی جهت اجرای تصمیم خود انجام داده ایم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 9-آیا در پیگیری اهداف صحیح ، امکان دارد بصورتی عمل کنم که نتیجه معکوس برای خودم یا دی (6 پاسخ‌ها:)
 12. عمل از روی اراده شخصی چگونه بر زندگیم تاثیر گذاشته؟ (2 پاسخ‌ها:)
 13. برای سپردن چه قسمتهایی از زندگیم مشکل دارم؟چرا به هر حال مهم است انها را به خدا بسپار (2 پاسخ‌ها:)
 14. 18· با نیروی برتر چگونه رابطع برقرار می کنم ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 15. 42· جه اعمالی را در نظر دارم که جهت به کار گرفتن تصمیم خود به اجرا در آورم ؟ کار ک (2 پاسخ‌ها:)
 16. 40· آیا احساس می کنم که اکون اماده هستم تا به او بسپارم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 39· آیا هیچ بهانه و دستاویزی برای تصمیم گرفتن جهت واگذاری و سپردن اراده و زندگی خو (2 پاسخ‌ها:)
 18. 38· اخیراًچه کاری کرده ام که نشان دهنده تعهد من به بهبودی و به کارگیری برنامه باشد (2 پاسخ‌ها:)
 19. 35· چگونه امید ، ایمان و اعتقاد در زندگی من تبدیل به نیروهای مثبت گردیده اند ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 20. 36· چه اعمال بشتری می توانم انجام دهم تا اصول روحانی امید ، ایمان و اعتقاد را در ب (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3