انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم (راهنمای کارکرد قدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم سوم (راهنمای کارکرد قدم)

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 41· چگونه تسلیم در قدم یک به من در قدم سوم کمک می کند ؟ (5 پاسخ)
 2. 32· قدم سوم چگونه به من کمک می کند تا اصل تسلیم که در قدم یک ودو تمرین کرده ام را (4 پاسخ)
 3. 27· نیروی برتر چگونه مراقب اراده و زندگی من خواهد بود ؟ (5 پاسخ)
 4. من چگونه طبق اراده شخصیم عمل کرده ام؟انگیزه هایم چه بوده است؟ (5 پاسخ)
 5. چرا تصمیم گیری در قدم سوم محور اصلی میباشد؟ (7 پاسخ)
 6. ایا میتوانم این تصمیم را فقط برای امروز بگیرم؟ایا ترس و بهانه ای در مورد انها دارم؟ (5 پاسخ)
 7. · اراده شخصی من چگونه بر دیگران اثر گذاشته ؟ (4 پاسخ)
 8. کتابخوانی قدم سه (2 پاسخ)
 9. 10-ایا هیچ وقت برای رسیدن به هدفی مجبور به مصالحه یا سازش در مورد اصول گردیده ام ؟ ( (2 پاسخ)
 10. چه عملی جهت اجرای تصمیم خود انجام داده ایم؟ (3 پاسخ)
 11. 9-آیا در پیگیری اهداف صحیح ، امکان دارد بصورتی عمل کنم که نتیجه معکوس برای خودم یا دی (6 پاسخ)
 12. عمل از روی اراده شخصی چگونه بر زندگیم تاثیر گذاشته؟ (2 پاسخ)
 13. برای سپردن چه قسمتهایی از زندگیم مشکل دارم؟چرا به هر حال مهم است انها را به خدا بسپار (2 پاسخ)
 14. 18· با نیروی برتر چگونه رابطع برقرار می کنم ؟ (4 پاسخ)
 15. 42· جه اعمالی را در نظر دارم که جهت به کار گرفتن تصمیم خود به اجرا در آورم ؟ کار ک (2 پاسخ)
 16. 40· آیا احساس می کنم که اکون اماده هستم تا به او بسپارم ؟ (2 پاسخ)
 17. 39· آیا هیچ بهانه و دستاویزی برای تصمیم گرفتن جهت واگذاری و سپردن اراده و زندگی خو (2 پاسخ)
 18. 38· اخیراًچه کاری کرده ام که نشان دهنده تعهد من به بهبودی و به کارگیری برنامه باشد (2 پاسخ)
 19. 35· چگونه امید ، ایمان و اعتقاد در زندگی من تبدیل به نیروهای مثبت گردیده اند ؟ (2 پاسخ)
 20. 36· چه اعمال بشتری می توانم انجام دهم تا اصول روحانی امید ، ایمان و اعتقاد را در ب (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3