انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم NA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم NA

موضوع‌ها

 1. 17-در مورد رفتارعاقلانه خود پس از آشنایی باNAچند مثال زنده بزنید؟ (3 پاسخ‌ها:)
 2. 16-بی عقلانه ترین کارهایی که بعد از آشنایی با NAانجام داده اید را بنویسید؟(پنج مثال ز (4 پاسخ‌ها:)
 3. 15-بی عقلانه ترین کارهایی که قبل از آشنا شدن باNAانجام داده اید را بنویسید؟(پنج مثال (7 پاسخ‌ها:)
 4. 14-آیا فکر می کنید که قدرت مافوق می تواند سلامت عقل را به شمابازگرداند؟چگونه (2 پاسخ‌ها:)
 5. 10-آیا خود را فرد مثبتی میدانید؟در کدام قسمت مثبت بوده اید؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 9-کدام یک از رفتارهای زیر شما را به دردسر انداخته است؟ (3 پاسخ‌ها:)
 7. 8-در چه بخشی از زندگیتان احساس می کنید که کنترل کم یا اصلا نداشته اید؟ (3 پاسخ‌ها:)
 8. 7-آیا می توانید خودمحوری های خود را در زندگی تشخیص دهید؟(مثال بزنید) (4 پاسخ‌ها:)
 9. 6-آیادرزندگیتان ترس دارید؟(ترس از مردم.عدم امنیت اجتماعی واقتصادی و.......) (3 پاسخ‌ها:)
 10. 5-تصور ذهنی خود را از خدا بیان کنید؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 4-آیااعتقاد داریدکه قدرت مافوق قدرت شماوجود دارد؟اگرجواب مثبت است نشانه های وجود آن چ (4 پاسخ‌ها:)
 12. 3-آیا تاکنون مذهب شناخته شده ایی را رد کرده اید؟ (6 پاسخ‌ها:)
 13. 2-آیا اعتقاد مذهبی دارید؟ (5 پاسخ‌ها:)
 14. 1-آیا قبل از آشنایی با NAاعتقاد داشتید که فکرتان قدرتمند است وقادرید به کمک آن تمام م (4 پاسخ‌ها:)
 15. 13-شخصیت واقعی و درونی خود را تشریح دهید؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. برداشت قدم دوم (3 پاسخ‌ها:)
 17. 12-عقیده شما در مورد شخصیت کاذب چیست؟(کارکتر بیماری که کنترل زندگی شما را بدست می گیر (2 پاسخ‌ها:)
 18. 18-چه اقداماتی برای تداوم بهبودی شما لازم است؟ (4 پاسخ‌ها:)
 19. 11-آیا خود را فرد منفی می دانید؟در کدام قسمت از زندگیتان منفی بوده اید؟ (2 پاسخ‌ها:)