انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول NA
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم اول NA

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 1-مفهوم عاجز چیست؟ (22 پاسخ)
 2. برداشت قدم اول (5 پاسخ)
 3. 7-چرا نمی توانیم از تجربه درد آور ترک های قبلی برای خودداری از شروع مجدد استفاده کنیم (8 پاسخ)
 4. 1-آیا هرگز به عواقب اولین بار مصرف فکر کرده اید؟ (13 پاسخ)
 5. 3-مفهوم وسوسه چیست/ (13 پاسخ)
 6. 12-آیا فکر می کنید با افراد عادی تفاوت دارید؟(توضیح دهید) (6 پاسخ)
 7. 11-ایا پس از لغزش هایتان فکر کرده ایداین بار با دفعات قبل تفاوت خواهد داشت؟ (6 پاسخ)
 8. 10-آیا در مورد مواد مخدر حق انتخاب دارید؟(توضیح دهید) (9 پاسخ)
 9. 6-چرا بر خلاف تمام قول و قرارها و دلایل خوبی که برای در حالت ترک ماندن وجود دارد این (5 پاسخ)
 10. 23-در مورد هر کدام یک مثال بزنید خانه وخانواده کار وحرفه پول روابط اجتماعی و جنسی احس (2 پاسخ)
 11. 13-آیا فکر می کنید دیگر نمی توانیدمواد مخدر مصرف کنید. اگر اینطور است چرا؟ (6 پاسخ)
 12. 9-در مورد توجیح و بهانه های لغزش های خود پنج مثال زنده بزنید؟ (3 پاسخ)
 13. 22-پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختیار امور زندگی بنویسید؟ (2 پاسخ)
 14. ایا خواب مواد دیدن فقط به دلیل اینست که برنامه خود را خوب دنبال نمیکنیم؟ (1 پاسخ)
 15. چه وقت میتوانیم بگوییم بیماری ما فعال است؟ (2 پاسخ)
 16. 20-آیا شما در مقابل اعتیاد عاجز بودیدیا هستید؟(توضیح دهید) (4 پاسخ)
 17. 18-در چه صورت می توانید بگویید که قسمت اول قدم یک را در رابطه با مواد مخدر برداشته ای (3 پاسخ)
 18. 17-اقرار کردن با پذیرش چه فرقی دارد؟ (4 پاسخ)
 19. 16-آیا تنها شرط عضویت در این برنامه که تمایل به قطع مصرف است برای پاک نگه داشتن شما ک (4 پاسخ)
 20. 14-آیا لغزش به یکباره اتفاق می افتد؟ (6 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2