انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول NA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول NA

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 1-مفهوم عاجز چیست؟ (22 پاسخ‌ها:)
 2. برداشت قدم اول (5 پاسخ‌ها:)
 3. 7-چرا نمی توانیم از تجربه درد آور ترک های قبلی برای خودداری از شروع مجدد استفاده کنیم (8 پاسخ‌ها:)
 4. 1-آیا هرگز به عواقب اولین بار مصرف فکر کرده اید؟ (13 پاسخ‌ها:)
 5. 3-مفهوم وسوسه چیست/ (13 پاسخ‌ها:)
 6. 12-آیا فکر می کنید با افراد عادی تفاوت دارید؟(توضیح دهید) (6 پاسخ‌ها:)
 7. 11-ایا پس از لغزش هایتان فکر کرده ایداین بار با دفعات قبل تفاوت خواهد داشت؟ (6 پاسخ‌ها:)
 8. 10-آیا در مورد مواد مخدر حق انتخاب دارید؟(توضیح دهید) (9 پاسخ‌ها:)
 9. 6-چرا بر خلاف تمام قول و قرارها و دلایل خوبی که برای در حالت ترک ماندن وجود دارد این (5 پاسخ‌ها:)
 10. 23-در مورد هر کدام یک مثال بزنید خانه وخانواده کار وحرفه پول روابط اجتماعی و جنسی احس (2 پاسخ‌ها:)
 11. 13-آیا فکر می کنید دیگر نمی توانیدمواد مخدر مصرف کنید. اگر اینطور است چرا؟ (6 پاسخ‌ها:)
 12. 9-در مورد توجیح و بهانه های لغزش های خود پنج مثال زنده بزنید؟ (3 پاسخ‌ها:)
 13. 22-پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختیار امور زندگی بنویسید؟ (2 پاسخ‌ها:)
 14. ایا خواب مواد دیدن فقط به دلیل اینست که برنامه خود را خوب دنبال نمیکنیم؟ (1 پاسخ:)
 15. چه وقت میتوانیم بگوییم بیماری ما فعال است؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 20-آیا شما در مقابل اعتیاد عاجز بودیدیا هستید؟(توضیح دهید) (4 پاسخ‌ها:)
 17. 18-در چه صورت می توانید بگویید که قسمت اول قدم یک را در رابطه با مواد مخدر برداشته ای (3 پاسخ‌ها:)
 18. 17-اقرار کردن با پذیرش چه فرقی دارد؟ (4 پاسخ‌ها:)
 19. 16-آیا تنها شرط عضویت در این برنامه که تمایل به قطع مصرف است برای پاک نگه داشتن شما ک (4 پاسخ‌ها:)
 20. 14-آیا لغزش به یکباره اتفاق می افتد؟ (6 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2