انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم ششم NA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم ششم NA

موضوع‌ها

 1. 6· من چگونه سعی می کنم تا نواقص شخصیم را کنترل یا برطرف کنم ؟ نتیجه سعی من چه بوده (1 پاسخ:)
 2. برداشت قدم ششم (2 پاسخ‌ها:)
 3. 4-آیا فکر می کنید خداوند شما را همین طور که هستید می پذیرد یااینکه باید در شما تغییرا (3 پاسخ‌ها:)
 4. 16· امروز من چگونه تعهد خود به بهبودی را نشان می دهم ؟ (1 پاسخ:)
 5. 6-اگر حاضر نیستیداز بعضی ازنواقص خود دست برداریدآیا حاضرید ه برای پیدا ردن تمایل دعا (2 پاسخ‌ها:)
 6. 5-در صورتی که حاضر نیستید خداوند بعضی از نواقص شما را بگیرد لیست آنها را بنویسید؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 2-آیا حاضریدکه خداوند نواقص اخلاقی را که در لیست نوشته اید برطرف کند؟ (1 پاسخ:)
 8. 3-آیافکر می کنید که خداوند می تواند نواقص اخلاقی رااز شما بگیرد؟ اگر می تواند چطور؟ ن (2 پاسخ‌ها:)
 9. 11· لیست نواقص خود را بنویسید و هر یک را کوتاه تعریف کنید . (2 پاسخ‌ها:)
 10. 1-لیست کلیه ضعف های اخلاقی خود را که در ترازنامه نوشته اید و همچنین آنهایی را ه پس از (2 پاسخ‌ها:)
 11. 21· چگونه از طریق کارکرد این قدم ، در حال افزایش اعتماد خود به نیروی برتر به آنگون (0 پاسخ‌ها:)
 12. تفاوت نواقص اخلاقی با پلیدی و زشتی چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. تسلیم من چگونه در قدم عمیق تر میشود (0 پاسخ‌ها:)