انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: مرحله اول سوالات قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مرحله اول سوالات قدم دوم

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 5) آیا اعتقاد داشتید وابستگی و پیروی از اصول ادیان میتوانست شما را از وسوسهی فکری و ر (2 پاسخ‌ها:)
 2. 10) آیا اعتقاد دارید چنانچه خودتان به طور عینی و واقعی عمل کننده دستورات دینی باشید، (1 پاسخ:)
 3. 32) ناعاقلانهترین كارهایی را كه قبل از ورود به برنامه انجام دادهاید بنوسید. پنج مثال (1 پاسخ:)
 4. 35) آیا فكر میكنید كه خداوند میتواند سلامت عقل را به شما بازگرداند، تا بتوانيد كارهاي (1 پاسخ:)
 5. 27) آیا خود را فردی مثبت و موفق میدانید یا منفی و ناموفق؟ (1 پاسخ:)
 6. 26) آیا هرگز به عواقب اوّلین‌بار شروع وسواسي عادت‌هاي ناسالم و وابستگی در افكار و رفت (1 پاسخ:)
 7. 28) در کدام قسمت از زندگی میتوان گفت که شناخت و دیدگاههای مذهبی به شما کمک كرده است؟ (1 پاسخ:)
 8. 29) در كدام قسمت از زندگیتان مثبت و موفق یا منفی و ناموفق بودهاید؟ (1 پاسخ:)
 9. 30) عقیدهي شما در مورد شخصیت كاذب چیست؟ ( كارگردان بیماریای كه كنترل زندگی شما را به (1 پاسخ:)
 10. 31) شخصیت واقعی درونی خود را تشریح كنید، شما چگونه آدمي هستيد؟ (1 پاسخ:)
 11. 34) در مورد رفتار عاقلانهی خود چند مثال زنده بزنید. (1 پاسخ:)
 12. 33) ناعاقلانهترین كارهایی را كه بعداز ورود به برنامه انجام دادهاید بنوسید. پنج مثال ز (1 پاسخ:)
 13. 36) چه اقداماتی برای انجام درخواست کمک از خداوند لازم است؟ چگونه میتوانید بگویید که ا (1 پاسخ:)
 14. 37) لیست مسئولیتهای خـود را برای تداوم بهبـودی و نجات از عادت‌های ناسالم را بنویسید. (1 پاسخ:)
 15. 17) آیا اعتقاد دارید کسانی که از مذهب و دین به عنوان یک ابزار استفاده می کنند عادت‌ها (1 پاسخ:)
 16. 20) در چه بخشی از زندگیتان احساس میكنید كه كنترل كم و یا اصلاً كنترلي روي آنها نداشت (1 پاسخ:)
 17. 7) آیا اعتقاد داشتید تقویت ارزشها و دیدگاههای مذهبی میتوانست به شما در ترک عادت‌های ن (2 پاسخ‌ها:)
 18. *- وسوسه‌ی فکری و رفتاری از نظر شما چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 19. 16/3-*- عدم امنیت اجتماعی، شما از دزديها و جنايات و تجاوزها و دعواها و آشوبها به وسيل (2 پاسخ‌ها:)
 20. 16/2-*- ترس از مردم، چرا از مردم ميترسيد، فكر ميكنيد آنها چگونه به شما آسيب ميرسانند؟ (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3