انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: مرحله اول سوالات قدم دوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مرحله اول سوالات قدم دوم

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 5) آیا اعتقاد داشتید وابستگی و پیروی از اصول ادیان میتوانست شما را از وسوسهی فکری و ر (2 پاسخ)
 2. 10) آیا اعتقاد دارید چنانچه خودتان به طور عینی و واقعی عمل کننده دستورات دینی باشید، (1 پاسخ)
 3. 32) ناعاقلانهترین كارهایی را كه قبل از ورود به برنامه انجام دادهاید بنوسید. پنج مثال (1 پاسخ)
 4. 35) آیا فكر میكنید كه خداوند میتواند سلامت عقل را به شما بازگرداند، تا بتوانيد كارهاي (1 پاسخ)
 5. 27) آیا خود را فردی مثبت و موفق میدانید یا منفی و ناموفق؟ (1 پاسخ)
 6. 26) آیا هرگز به عواقب اوّلین‌بار شروع وسواسي عادت‌هاي ناسالم و وابستگی در افكار و رفت (1 پاسخ)
 7. 28) در کدام قسمت از زندگی میتوان گفت که شناخت و دیدگاههای مذهبی به شما کمک كرده است؟ (1 پاسخ)
 8. 29) در كدام قسمت از زندگیتان مثبت و موفق یا منفی و ناموفق بودهاید؟ (1 پاسخ)
 9. 30) عقیدهي شما در مورد شخصیت كاذب چیست؟ ( كارگردان بیماریای كه كنترل زندگی شما را به (1 پاسخ)
 10. 31) شخصیت واقعی درونی خود را تشریح كنید، شما چگونه آدمي هستيد؟ (1 پاسخ)
 11. 34) در مورد رفتار عاقلانهی خود چند مثال زنده بزنید. (1 پاسخ)
 12. 33) ناعاقلانهترین كارهایی را كه بعداز ورود به برنامه انجام دادهاید بنوسید. پنج مثال ز (1 پاسخ)
 13. 36) چه اقداماتی برای انجام درخواست کمک از خداوند لازم است؟ چگونه میتوانید بگویید که ا (1 پاسخ)
 14. 37) لیست مسئولیتهای خـود را برای تداوم بهبـودی و نجات از عادت‌های ناسالم را بنویسید. (1 پاسخ)
 15. 17) آیا اعتقاد دارید کسانی که از مذهب و دین به عنوان یک ابزار استفاده می کنند عادت‌ها (1 پاسخ)
 16. 20) در چه بخشی از زندگیتان احساس میكنید كه كنترل كم و یا اصلاً كنترلي روي آنها نداشت (1 پاسخ)
 17. 7) آیا اعتقاد داشتید تقویت ارزشها و دیدگاههای مذهبی میتوانست به شما در ترک عادت‌های ن (2 پاسخ)
 18. *- وسوسه‌ی فکری و رفتاری از نظر شما چیست؟ (2 پاسخ)
 19. 16/3-*- عدم امنیت اجتماعی، شما از دزديها و جنايات و تجاوزها و دعواها و آشوبها به وسيل (2 پاسخ)
 20. 16/2-*- ترس از مردم، چرا از مردم ميترسيد، فكر ميكنيد آنها چگونه به شما آسيب ميرسانند؟ (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3